Typy příkazů cyklu

Přehled informací

Cykly for

Cykly for slouží k provádění určité skupiny příkazů po pevný, předem daný počet opakování. Cyklus for má proto smysl například při provádění několika spolu souvisejících výpočtů, při práci s elementy na obrazovce nebo při zpracování určité množiny vstupních dat.

Syntaxe příkazu

 for (počáteční_hodnoty; podmínka; přírustky)
 {
  příkazy
 }

Argumenty příkazu

počáteční_hodnoty
Přiřazuje řídící proměnné její počáteční hodnotu. Nejčastěji se rovná 0 nebo 1.
podmínka
Testuje hodnotu řídící proměnné, aby se zjistilo, zda se cyklus již provedl pro stanovený počet opakování.
přírustky

Přičítá při každém proběhnutí cyklu k řídící proměnné zadaný přírustek, nejčastěji jedničku.

Přírustek může být i <> 1 (i záporný). Při použití přírustku <> od 1 je důležité zkontrolovat správnost podmínky.

příkazy
Posloupnost příkazů, které jsou opakovaně vykonávány podle zadaného počtu opakování.

Příklad použití cyklu for

Příklad použití cyklu for, jež zobrazí hodnoty od 1 do 10.

 for (int i = 1; i <= 10; i++)
 {
  System.out.println("Hodnota čítače je : " + i);
 }

Cyklus while

Cyklus while probíhá tak dlouho dokud jistá podmínka není splněna.

Syntaxe příkazu

 while (podmínka)
 {
  příkazy
 }

Argumenty příkazu

podmínka

Testuje hodnotu, aby se zjistilo, zda cyklus má vstoupit do smyčky (podmínka = true) nebo ne (podmínka = false).

Příkaz musí být vyhodnotitelný jako true / false. Jinak se program nezkompiluje.

příkazy
Posloupnost příkazů, které jsou opakovaně vykonávány vstoupí-li cyklus do smyčky.

Příklad použití cyklu while

Příklad vypisuje hodnoty do té chvíle, než je proměnná i < 0.

 int i = 3
 while (i > 0)
 {
  System.out.println("Hodnota proměnné i = " + i);
  i- -    // zmenšení hodnoty proměnné i
 }

Výsledkem běhu příkladu je následující výpis:

 Hodnota proměnné i = 3
 Hodnota proměnné i = 2
 Hodnota proměnné i = 1

Cykly do - while

Cyklus do - while proběhne alespoň jednou a poté, pokud je to nezbytné (podmínka je splněna) opakuje příkazy v těle cyklu.

Syntaxe příkazu

 do 
 {
   příkazy
 } while (podmínka);

Argumenty příkazu

podmínka

Testuje hodnotu, aby se zjistilo, zda se cyklus má opakovat (podmínka = true) nebo ne (podmínka = false).

Příkaz musí být vyhodnotitelný jako true / false. Jinak se program nezkompiluje.

příkazy
Posloupnost příkazů, které jsou opakovaně vykonávány vstoupí-li cyklus do smyčky.

Příklad cyklu do - while

Příklad cyklu, který se vykonává, dokud je hodnota proměnné i > 10. Pokud je proměnná i > 10 již na začátku cyklu, cyklus se provede alespoň jedenkrát.

 int i = 3

 {
  System.out.println("Hodnota proměnné i = " + i);
  i- -    // zmenšení hodnoty proměnné i
 }while (i > 10)


Cyklus v předchozím příkladě se provede jedenkrát, protože hodnota proměnné i < 10.