1. Úvod do Autodesk Civil 3D

 

1.1. Popis programu

 

Program Autodesk Civil 3D je určený pro tvorbu projektové dokumentace především v oblasti infrastruktury, především pro projektování infrastrukturních projektů, liniových a plošných staveb, projektování v krajině, modelování terénu a pozemkových úprav. Další významnou funkcí programu je možnost spolupráce více profesí na projektu v stejném čase. Vlastní program Civil 3D 2007lze spustit i jako Autocad 2007 se všemi jeho standardními funkcemi.

 

Základní vlastnosti Civil 3D 2007

ù        Vytváření a správa projektů a návrhů

ù        Načítání dat z totálních stanic z terénních měření

ù        Příprava dat pro vytyčovací práce v terénu

ù        Generování a práce s 3D modelem terénu

ù        Modelování koridoru

ù        Návrh směrových řešení a tvorba příčných a podélných profilů

ù        Pasport potrubních sítí i ve 3D

ù        Práce s parcelami – pozemkové úpravy, plány „satelitních městeček“ a další

ù        Vizualizace

 

Autodesk Civil 3D  přináší komplexní řešení pro tvorbu návrhů a projektování v prostředí rozsáhlých týmů, a to od počátečního geodetického zaměření, přes projekční návrh až po tvorbu dokumentace, vytyčení stavby a finální terénní úpravy. Spolupráce členů týmu je nyní koordinovaná, žádný z členů týmu nemusí čekat na okamžik, kdy jiný člen přestane pracovat s daty projektu nebo dokončí úkol, který mu byl přidělen. Práce na projektu je dynamická v čase.

 

Jeden tým pracující na projektu tvoří:

ù        Projektový manažeři

ù        Inženýři a projektanti

ù        CAD Manažeři

ù        Geodeti

ù        Techničtí pracovníci a další

 

1.2. Odlišnost práce s programem

 

Odlišnost práce v programu CIVIL 3D od práce se standardním programem AutoCAD je především v minimu práce s hladinami. Ty zde slouží především pro zařazování jednotlivých částí projektu, tak aby v případě potřeby bylo zjednodušeno zobrazení jeho jednotlivých částí. To znamená, že se pracuje přímo s objekty. Další specifickou vlastností programu je tzv. parametrické kreslení, kdy dochází k vykreslování objektů dle definovaných stylů. Objekty jsou inteligentní, spojené vzájemnými vazbami – např.  objekt trasa si nese informaci o sobě, ale také informaci o objektech, ze kterých se skládá – oblouku, přímých a přechodnic.  Autodesk Civil 3D udržuje dynamicky model projektu, změny se automaticky promítají napříč projektem – změna trasy vede automaticky k překreslení podélného profilu atd.

 

1.3 . Popis základních prvků projektu

 

1.3.1 Model terénu

3D model terénu je základním objektem všech typů projektů. Od tohoto modelu se odvozují veškeré další práce, které se v projektu provádějí, od projektování jednotlivých objektů,  vizualizace až po výpočty a tabulky objemů zemních prací. V Autodesk Civil 3D lze pracovat se dvěma základními typy modelu terénu – TIN a GRID.

V Civilu 3D lze model terénu vytvořit svůj vlastní či ho lze získat importem ze seznamu souřadnic, importem vrstevnic či vložením digitálního modelu terénu (DEM) a dalšími způsoby.

 

1.3.2. Tvorba koridorů

Tvorbou koridoru rozumíme tvorbu směrových a výškových poměrů komunikace, její trasu  a dále například trubní sítě vedoucí územím. Program nám umožňuje vytvořit vlastní trasu dle předem daných požadavků, kde kontroluje jejich dodržování a možnost užití. Dále jednoduchým způsobem k vytvořené osy trasy tvoří podélný profil, příčné řezy, na jejichž základě dojde i k vytvoření situace trasy, včetně všech jejích skladebních prvků. V rámci tvorby tras dochází také ke kontrole možných konfliktu tras, nebo zadání ve vedení trasy, které není reálné.

 

1.3.3. Vytváření sídel

V dnešní době, kdy dochází k masivnímu rozvoji sídelních útvarů a územního plánování, je problematika projektování těchto objektů často diskutována. V praxi to funguje tak, že dochází ke zdlouhavému navrhování jednotlivých pozemků a ještě delšímu vytváření popisků těchto ploch či vytváření tabulek týkajících se těchto objektů. Řešení Autodesk Civil 3D umožňuje mnohem rychlejší a efektivnější vytváření sídel ve 3D. Parcely se dají užívat k pro rozdělení stavební parcely na předem požadované “podparcely” o definované ploše, nebo velikosti stran. Dále se dají jednoduše převádět ucelené stavební objekty do podoby parcel – např. plocha komunikace.

V Autodesk Civil 3D lze nalézt funkce pro vytváření parcel, které reprezentují většinou reálné parcely a ty je možné dále dělit na jednotlivé pozemky. Tyto parcely mohou reprezentovat libovolné objekty, např. vodní plochy, apod. Civil 3D obsahuje silné nástroje pro automatickou tvorbu jednotlivých pozemků. Těmto pozemkům lze přiřadit libovolné styly zobrazení, které umožňují již při vlastním vykreslení pozemků popis jednotlivých hran pozemků, jejich očíslování s výměrou pozemku, apod. Styly si lze opět vybrat z předpřipravených stylů nebo si vytvořit nové.

 

1.3.4. Modelování zemního tělesa

Oblast vytváření modelování zemního tělesa či svahování je součástí téměř všech infrastrukturních projektů, od navrhování svahů u liniových a plošných staveb, přes modelování krajiny a terénu až po plánování důlní činnosti. Autodesk Civil 3D řeší i tuto problematiku a obsahuje efektivní nástroje pro modelování zemního tělesa.

Objekt modelování zemního tělesa je tvořen základní návrhovou linií, což může být jakákoliv 2D či 3D křivka, dále kritérii svahování a stylem svahování. Kritéria svahování jsou sady parametrů, které definují způsob provedení modelování zemního tělesa. Je možné nastavit sklony, poměry, vzdálenosti, směry svahování a cílové povrchy. Kritéria můžeme použít opět předpřipravená či si vytvořit vlastní a máme možnost je přenést i do dalších výkresů. Výhodou toho, že můžeme kritéria sami libovolně vytvářet je to, že lze velmi jednoduše získat i velice složité modely terénu.

Styl modelování zemního tělesa definuje zobrazení jednotlivých objektů svahování. Jako v ostatních případech, i zde je styly možno libovolně upravovat.

 

 

1.3.5. Vizualizace v Autodesk Civil 3D

Autodesk Civil 3D obsahuje také plnou verzi AutoCAD, z tohoto důvodu v něm najdeme všechny funkce, které slouží pro vizualizaci modelu, jako jsou kamery, render, různé materiály, světla, vizuální styly, průchod a průlet modelem, animace, editor materiálů, atd.

 

1.4. Podpora pracovního prostředí pomocí ČSN a podpory uživatelů v ČR

 

V rámci programu byl vydán Country Kit pro Českou republiku. Ten programu umožňuje práci přímo se styly, které odpovídají ČSN platným v jednotlivých oborech. Naleznete zde šablony obsahující styly pro zobrazení tras, podélných a příčných řezů, ale i katalog potrubních řadů dle českých zvyklostí a dále české dopravní značky atd.

 

1.5. Pracovní rozhraní v Civil 3D

 

Pracovním prostorem lze rozumět sady nabídek, panelů nástrojů a ukotvitelných oken, které jsou seskupeny a organizovány tak, aby bylo možné pracovat ve vlastním výkresovém prostředí. Při používání pracovního prostoru se v nabídkách, panelech nástrojů a ukotvitelných oknech zobrazují pouze ty možnosti, které se vztahují na daný pracovní prostor.

 

Textové pole: 5
Textové pole: 4
Textové pole: 3
Textové pole: 1
Textové pole: 2

 

1 – Okno pracovní prostor. Slouží pro správu projektu. V tomto okně jsou umístěny záložky Prospektor a Nastavení. V případě práce s dalšími částmi programu se zde vytvoří i jiné záložky, např. Survey a další.

Prospektor – slouží přímo pro správu projektu, má stromovou strukturu, která obsahuje  všechny objekty použité v projektu – body, terén, staveniště a další.

Nastavení – slouží pro nastavení vlastností jednotlivých částí projektu. Nastavují se zde jednotky, popisky, vzhled a další funkce.

 

2 – Vlastnosti – slouží pro zobrazení charakteristik vybraného objektu.

 

3 – Modelový prostor – prostor pro tvorbu projektů

 

4 – Příkazový řádek – slouží pro zadávání příkazů pro práci s programem. Mimo práce s příkazovým řádkem umožňuje program také dynamické zadávání příkazů.

 

5 – Panel nástrojů – plovoucí okno s panelem nástrojů. Okna je možné vyvolat za pomoci příkazů místní nabídky. Okna lze upravovat a skrývat dle potřeby.

 

Okno Panorama slouží pro přehled kroků při tvorbě projektu a k zobrazení upozornění na nedodržení předem stanovených standardů – např. velikost směrových oblouků u tvorby trasy.

 

 

V záhlaví výkresového prostoru na liště hlavních nabídek, jsou nabídky jednotlivých částí projektu. Souží pro správu těchto částí a pro vyvolání plovoucích oken pro jejich úpravu.

 

Body – pro práci s body seznamy souřadnic a jejich úpravy.

 

 

 

Povrchy – pro tvorbu povrchu, vytvoření modelů terénu a tvorby analýz.

 

 

Parcely – pro tvorbu, úpravu a správu parcel a pozemků.

 

  

 

Modelování zemního tělesa – pro vytváření modelování zemních těles.

 

 

Trasy – pro návrh trasy a jejich úpravy.

 

 

Profily  - pro vytváření podélného profilu.

 

 

Koridory - pro tvorbu vzorových příčných šablon a modelování koridoru.

 

 

Příčné řezy – pro definování stop příčných řezů a jejich vykreslení a výpočet objemů kubatur.

 

 

Potrubí - pro návrh potrubních a dalších inženýrských sítí.

 

 

1.6. Produkty navazující na Autodesk Civil 3D

 

Oblast infrastruktury, která v sobě zahrnuje i oblast GIS a mapování, dnes v pojetí produktů firmy Autodesk obsáhne komplexní řešení pro geodety, kartografy, projektanty pozemkových úprav, projektanty liniových a plošných staveb, správce majetku, inženýrských sítí, technických zařízení a všechny, kdo se v této oblasti pohybují. Do oblasti infrastruktury spadají produkty Autodesk® Civil 3D™, Autodesk Map® 3D, Autodesk MapGuide®, Autodesk® Raster Design a Autodesk® Topobase™.

 

 

 

1.6.1 Autodesk Map® 3D

Autodesk Map 3D je určen pro tvorbu, správu a editaci geoprostorových dat. Je založen na produktu AutoCAD 2007 a obsahuje všechny jeho nástroje pro tvorbu výkresové dokumentace. Kromě toho je doplněn o široké spektrum GIS funkcí, umožňující práci s geoprostorovými daty, jejich analýzy, plánování, tvorbu a publikaci map, návrhy infrastruktury a integraci dat různých typů a formátů do jednoho pracovního prostředí. Tato data mohou být vektorová i rastrová, a to v různých druzích formátů nebo prostorová a popisná data z databází (Oracle Spatial, ArcSDE, WMS, WFS, atd.). Více informací o Autodesk Map® 3D se můžete dozvědět zde www.cadstudio.cz/map a můžete si vyzkoušet zdarma 30-ti denní zkušební verzi, další informace najdete zde www.cadstudio.cz/democd.

 

 

1.6.2. Autodesk MapGuide®

Autodesk MapGuide je aplikace, která umožňuje přístup ke geografickým datům, jejich publikaci a sdílení co největšímu počtu uživatelů v prostředí Intranetu/Internetu. MapGuide zvyšuje produktivitu distribuce map a návrhů, a tím snižuje náklady s ní spojené. V letošním roce byla uvolněna nová komerční verze MapGuide Enterprise, která nahrazuje starší a velice úspěšnou verzi MapGuide 6.5.

V letošním roce byla také představena verze MapGuide Open Source, což je webově orientovaná platforma, která dovoluje uživatelům rychlý a efektivní vývoj web-map aplikací a geoprostorových webových služeb. Tato verze multiplatformní - podporuje operační systémy Microsoft Windows a Linux, webové servery Apache i IIS a vývojová prostředí PHP,.NET a Java a především je poskytována bezplatně. Více informací o MapGuide Open Source naleznete zde: www.osgeo.org. Více informací o Autodesk MapGuide se můžete dozvědět zde na www.cadstudio.cz/mapguide.

 

 

1.6.3. Autodesk Raster Design 2007

 

Dalším produktem je Autodesk Raster Design, který slouží pro převod scanovaných výkresů, map, leteckých snímků či satelitních záběrů do digitální podoby. Zahrnuje v sobě funkce pro správu, konvertování a editování všech typů rastrových obrázků v softwaru AutoCAD a v produktech založených na softwaru AutoCAD. Skenované dokumenty, výkresy či katastrální mapy lze vyčistit a po té zvýraznit pouze původní informace. Produkt v sobě zahrnuje poloautomatické vektorizační nástroje, které převádí rastrové informace do vektorové podoby. Převádět lze nejen grafiku, ale i text. Autodesk Raster Design nefunguje jako samostatná aplikace, ale jako nástavba produktů postavených na AutoCADu. Více informací o Autodesk Raster Design se můžete dozvědět zde www.cadstudio.cz/rasterdesign.

 

 

 1.6.4. Autodesk Topobase

 

Posledním produktem je Autodesk Topobase, což je řešení pro navrhování a správu infrastruktury. Aplikace vychází ze softwaru Autodesk Map 3D a Autodesk MapGuide Enterprise, a slouží k řešení praktických problémů organizací, které pracují na infrastrukturních projektech. Technologie Topobase umožňuje centralizované ukládání a správu grafických, konstrukčních, účetních a jiných textových informací v jedné databázi, s jednotným zabezpečením, správou i optimalizací. Toto řešení je určeno pro oblasti státní správy, projekce, plánování, geodézie, mapování, rozvodných sítí (vodovodní, elektrorozvodné, plynové, telekomunikační, kanalizační) a areály (chemičky, ocelárny, letiště...). Více informací o Autodesk Topobase se můžete dozvědět zde www.cadstudio.cz/topobase.

 

 

1.7. Konfigurace PC pro práci s Autodesk Civil 3D


Autodesk Civil 3D 2007 doporučená hardwarová a softwarová konfigurace (kromě komponentů serveru, které jsou používány podle možností řízení projektu):

Procesor Intel® Pentium® 4, 3 GHz nebo vyšší
Microsoft® Windows® XP Professional nebo Home Edition (SP2), Windows XP Tablet PC Edition (SP2) nebo Windows 2000 (SP4)
2 GB RAM
5 GB volného místa na disku pro instalaci
Rozlišení 1280x1024 s baervnou hloubkou True Color, grafická karta určená pro pracovní stanice s podporou OpenGL nebo DirectX 9
Myš, trackball nebo kompatibilní polohovací zařízení
Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1 nebo novější)
DVD mechanika
Doporučené komponenty serveru (požadované pro vlastnosti řízení projektu) mohou být nainstalovány na stejném počítači jako Autodesk Civil 3D 2007, pokud počítač vyhovuje následujícím doporučeným požadavkům na server:

procesor Intel® Pentium® 4, 3 GHz nebo vyšší
Windows XP Professional nebo Home Edition (SP1, SP2), Windows 2000 (SP4), Windows 2000 Server (SP4), Microsoft Server 2003 (SP1, SP2), Microsoft Server 2003 Enterprise (SP1, SP2), Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft IIS
1 GB RAM
60 GB volného místa na disku pro instalaci
Myš, trackball nebo kompatibilní polohovací zařízení
Microsoft Internet Explorer 6.0 (SP1 nebo novější)
DVD mechanika