Tvorba sestav

Je zřejmé, že nový výrobek není ve většině případů tvořen jednou součástí, ale sestavením celé řady normalizovaných a nenormalizovaných dílců. Autodesk Inventor umožňuje nejenom skládat sestavy z již hotových dílů, ale v rámci sestavy nové díly vytvářet. V této souvislosti hovoříme o tzv. filozofii práce v sestavách. Adaptivní technologie umožňuje vyřešit funkci výrobku dříve, než se budeme zabývat jeho tvarem. Vše je umocněno možností pracovat na sestavách několika konstruktérům najednou, čímž se výrazně zkrátí doba navrhování.

Vložení a tvorba součástí v sestavě

Před zahájením práce v sestavě je nutné otevřít šablonu pro tvorbu sestav, která má příponu .iam. Již hotové součásti můžeme vkládat pomocí příkazu Place Component. Pokud se rozhodneme vytvářet součásti přímo v sestavě použijeme příkaz Create Component. Takto vytvořené součásti můžeme asociovat a kopírovat do obdélníkového a kruhového pole příkazem Pattern Component.

Vazby

Po načtení, respektive vytvoření součástí v režimu sestavy je nutné tyto prvky vzájemně provázat a tím vytvořit výsledný tvar. Příkazem Place Constraint otevřeme dialog, který mám poskytne následující možnosti tvorby vazeb sestavy. Mate – vazba proti sobě a ve stejném směru, Angle – vazba úhel, Tangent – tangenciální vazba válcových ploch, Insert – vazba pro vkládání jedné součásti do druhé.

Vazba Proti sobě a Ve stejném směru - příkaz Mate slouží k tvorbě vazby sestavy mezi dvěma součástmi definovanými hranami, plochami nebo osami. Po zobrazení dialogu nejprve označíme na kartě Assembly typ vazby Mate a v pravé dolní části vyberme jedno ze dvou řešení buď proti sobě, nebo ve stejném směru. Výběr ploch určených pro vazby provedeme pomocí tlačítek označených 1 a 2. U obou řešení můžeme nastavit odsazení připojovaných ploch.

Poznámka: Pro přesný výběr ploch a hran je důležité správné natočení spojovaných prvků. Pokud se výběr nezdaří je možné ho zopakovat.

 sestavy_a1s.jpg (33999 bytes)

Výběr ploch pro vazbu proti sobě

sestavy_a2s.jpg (30182 bytes)

Výsledek použití vazby proti sobě

Pro určení správné polohy součásti v sestavě je většinou nutné využít většího počtu vazeb. Následující obrázek ukazuje využití vazby ve stejném směru. Zobrazené šipky ukazují směr připojování a plochy jsou vždy přehledně zvýrazněny.

 sestavy_a3s.jpg (34530 bytes)

Výběr ploch pro vazbu ve stejném směru

sestavy_a4s.jpg (30533 bytes)

Výsledek použití vazby ve stejném směru

U obou řešení vazby proti sobě a vazby ve stejném směru je možné nastavit vzdálenost odsazení připojovaných prvků. Další obrázek ukazuje odsazení příruby od rámu stroje.

 sestavy_a5s.jpg (34874 bytes)

Odsazení ploch u vazby ve stejném směru

sestavy_a6s.jpg (32200 bytes)

Příruba odsazená v zadané vzdálenosti od rámu

Vazba Vložit - příkaz Insert slouží k tvorbě vazby sestavy mezi dvěma součástmi s kruhovou hranou nebo válcovou plochou. Po zobrazení dialogu nejprve označíme na kartě Assembly typ vazby Insert a v pravé dolní části určíme směr vložení. Hrany vybereme pomocí tlačítek označených 1 a 2. Pokud to vyžaduje konstrukce nastavíme odsazení připojovaných ploch.

 sestavy_a7s.jpg (34913 bytes)

Výběr hran pro vazbu vložit

sestavy_a8s.jpg (30063 bytes)

Trubka vložená do středu díry

Vazba Úhel - příkaz Angle slouží k tvorbě vazby sestavy zadáním úhlu mezi dvěma součástmi. Po zobrazení dialogu nejprve označíme na kartě Assembly typ vazby Angle a v pravé dolní části určíme směr odměření úhlu. Plochy vybereme pomocí tlačítek označených 1 , 2 a zadáme úhel sklonu.

Poznámka: Před použitím vazby úhle je dobré jednu ze součástí zafixovat (uzemnit) volbou Grounded v místní nabídce po stisku pravého tlačítka myši.

 sestavy_a9s.jpg (32899 bytes)

Výběr ploch pro vazbu úhel

sestavy_a10s.jpg (26361 bytes)

Odklonění součásti o zadaný úhel

Tangenciální vazba - příkaz Tangent slouží k tvorbě vazby sestavy na válcové ploše. Po zobrazení dialogu nejprve označíme na kartě Assembly typ vazby Tangent a v pravé dolní části určíme směr umístění válce vně, nebo dovnitř vzhledem k vazbené ploše. Plochy vybereme pomocí tlačítek označených 1 a 2. Pokud to vyžaduje konstrukce nastavíme odsazení tečně připojovaných ploch.

sestavy_a11s.jpg (30724 bytes) 

Výběr válcové plochy tečně připojované k tělesu

sestavy_a12s.jpg (25700 bytes)

Válec tečně zavazbený k tělesu

Výměna, posunutí a rotace součásti v sestavě

Součásti použité v sestavě můžeme zaměnit za již vytvořené příkazem Replace Component. Již zavazbené součásti posuneme a otočíme příkazy Move Component a Rotate Component. Po Update vše dostaneme do původního stavu.

Řezy sestavou

Příkaz Section View slouží k tvorbě řezu vytvořenou sestavou. Můžeme vytvořit řezy poloviční , čtvrtinové a vedeme je plochou nebo pracovní rovinou.

 sestavy_a13s.jpg (30741 bytes)

Sestava s připravenou pracovní rovinou

sestavy_a14s.jpg (28544 bytes)

Řez vedený plochou žebra a pracovní rovinou