Analýza Rám-celek.ipt

Autor: Ondra
Analýza vytvořena: 9. května 2010 3:20:53
Poslední aktualizace analýzy: 9. května 2010 3:20:53
Zpráva vytvořena: 9. května 2010 3:29:38
Databáze: C:\Documents and Settings\Ondra\Dokumenty\Inventor\Bakalarska_prace_kolo\Sestava_ramu\Rám-celek.ipa
Software:

Úvod

Pevnostní analýza náležející do programu Autodesk Inventor Professional byla použita k simulování chování mechanické součásti při konstrukčním zatížení. Technologie ANSYS vygenerovala výsledky uvedené v této zprávě.

Nepřijímejte ani neodmítejte návrh pouze na základě dat v této zprávě. Vyhodnocujte návrhy zvážením těchto informací ve spojení s daty z experimentálních testů a praktických zkušeností konstruktérů a analytiků. V rámci kvalitativního přístupu ke konstrukčním návrhům obvykle probíhá fyzické testování jako konečný prostředek k ověřování celistvosti konstrukce podle naměřené přesnosti.

Další informace o pevnostní analýze AIP a produktech ANSYS pro program Autodesk Inventor jsou k dispozici zde http://www.ansys.com/autodesk.

Geometrie a síť

Nastavení níže uvedené přesnosti určuje podrobnost sítě použité v analýze. Pro referenci: nastavením hodnoty -100 vytvoříte hrubou síť a získáte rychlá řešení a ne zcela přesné výsledky. Nastavením hodnoty +100 vytvoříte jemnou síť, což znamená delší dobu řešení a daleko větší přesnost výsledků. Výchozí nastavení přesnosti je nula.

TABULKA1
Rám-celek.iptStatistika
Rozměry ohraničujícího kvádru
250,0 mm
270,0 mm
165,0 mm
Hmotnost součásti 12,65 kg
Objem součásti 1,611e+006 mm³
Nastavení přesnosti sítě 16
Uzly 20440
Prvky 10457

Rozměry ohraničujícího kvádru představují délky v globálních směrech X, Y a Z.

Data materiálu

Na tuto analýzu se vztahují následující předpoklady chování:

TABULKA2
Ocel
Youngův modul 2,1e+005 MPa
Poissonova konstanta 0,3
Měrná hmotnost 7,85e-006 kg/mm³
Mez v kluzu 207,0 MPa
Mez pevnosti v tahu 345,0 MPa

Zatížení a vazby

Následující zatížení a vazby působí na konkrétní oblasti součásti. Oblasti definované výběrem povrchů, válců, hran a vrcholů.

TABULKA3
Definice zatížení a vazeb
Název Typ Velikost Vektor
Síla 1 Povrch - síla 5,e+004 N
9863 N
8,435e-012 N
-4,902e+004 N
Pevná vazba 1 Povrch – pevná vazba 0,0 mm
0,0 mm
0,0 mm
0,0 mm

TABULKA4
Reakce vazeb
Název Síla Vektor Moment Vektor momentu
Pevná vazba 1 5,e+004 N
-9863 N
-1,046e-008 N
4,902e+004 N
7,913e+008 N·mm
-5,945e+008 N·mm
5,085e+008 N·mm
-1,196e+008 N·mm

Poznámka: Data vektoru odpovídají globálním složkám X, Y a Z.

Výsledky

V následující tabulce jsou uvedeny všechny strukturované výsledky vygenerované analýzou. Následující část obsahuje obrázky s jednotlivými výsledky uvedenými nad povrchem součásti.

Byl vypočten součinitel bezpečnosti pomocí teorie selhání maximálního ekvivalentního napětí pro ohebné materiály. Limit napětí byl zadán mezí v kluzu pro daný materiál.

TABULKA5
Konstrukční výsledky
Název Minimální Maximální
Ekvivalentní napětí 6,153e-004 MPa 30,71 MPa
Maximální hlavní napětí -2,784 MPa 16,62 MPa
Minimální hlavní napětí -28,62 MPa 2,826 MPa
Deformace 0,0 mm 2,988e-002 mm
Součinitel bezpečnosti 6,74 Nepoužito

Obrázky

OBRÁZEK 1
Ekvivalentní napětí

OBRÁZEK 2
Maximální hlavní napětí

OBRÁZEK 3
Minimální hlavní napětí

OBRÁZEK 4
Deformace

OBRÁZEK 5
Součinitel bezpečnosti