Jak změnit hladinu objektů uvnitř bloku?

Produkt: AutoCAD 2000i
Datum: 13.03.2001

Stáhnout VBA projekt (8 KByte)

Pro řešení tohoto problému použijeme VBA. Nejprve si "rozebereme" problém:

Tím, že provedeme změnu v definici bloku, dosáhneme toho, že se změna automaticky projeví u všech referencí.

Definici bloku získáme pomocí kolekce Blocks. Pro vyhledání bloku podle zadaného názvu použijeme výraz:

Dim blkDef As AcadBlock
Set blkDef = ThisDrawing.Blocks.Item(jméno_bloku)

Pokud blok se zadaným názvem v kolekci bloků v aktuálním výkresu existuje, proměnná blkDef se naplní odpovídajícími údaji. V opačném případě systém ohlásí chybu:

Pro ošetření chyby použijeme výraz On Error. V našem případě budeme pokračovat dále v provádění kódu (díry výrazu Resume Next) a otestujeme hodnotu proměnné Err. Pokud není nulová, došlo k chybě. V našem případě použijeme v takovém případě výraz Exit Sub pro ukončení funkce.

Dále projdeme všechny entity uvnitř definice bloku a zkontrolujeme jejich hladinu. Nejjednodušší je použít cyklus For Each:

Dim subEnt As AcadEntity
  
For Each subEnt In blkDef
 If subEnt.Layer = hledaná_hladina Then
    subEnt.Layer = nová_hladina
 End If
Next

Spojením obou kódů získáme funkci ChangeBlockLayer:

Sub ChangeBlockEntLayer(blkName As String, oldLayer As String, newLayer As String)
  Dim blkDef As AcadBlock
  Dim subEnt As AcadEntity
  
  On Error Resume Next
  ' vynulovat chybu
  Err.Clear
  Set blkDef = ThisDrawing.Blocks.Item(blkName)
  If Err.Number <> 0 Then
    Exit Sub
  End If
  For Each subEnt In blkDef
   If subEnt.Layer = oldLayer Then
    subEnt.Layer = newLayer
   End If
  Next
End Sub

Nakonec doplníme hlavní funkci. Ta bude požadovat výběr bloku, u kterého chceme měnit entity, zadání "nové" a staré hladiny. Pro otesvání správnosti zadaných názvů hladin použijeme volání funkce Item kolekce Layers.

Sub Macro1()
  Dim ent As Object
  Dim pt As Variant
  Dim oldLayer As String
  Dim newLayer As String
  Dim lay As AcadLayer
      
  On Error Resume Next
  ' vynulovat chybu
  Err.Clear
  ThisDrawing.Utility.GetEntity ent, pt, "Vyberte blok: "
  If Err.Number <> 0 Then
    Exit Sub
  End If
  If ent.EntityName <> "AcDbBlockReference" Then
    MsgBox "Entita není blok !"
    Exit Sub
  End If
  oldLayer = ThisDrawing.Utility.GetString(True, "Stará hladina: ")
  If Err.Number <> 0 Then
    Exit Sub
  End If
  ' otestovat, zdali hladina skutečně ve výkrese existuje
  Set lay = ThisDrawing.Layers.Item(oldLayer)
  If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox "Hladina neexistuje !"
    Exit Sub
  End If
  newLayer = ThisDrawing.Utility.GetString(True, "Nová hladina: ")
  If Err.Number <> 0 Then
    Exit Sub
  End If
  ' otestovat, zdali hladina skutečně ve výkrese existuje
  Set lay = ThisDrawing.Layers.Item(oldLayer)
  If Err.Number <> 0 Then
    MsgBox "Hladina neexistuje !"
    Exit Sub
  End If
  ' nyní zavolat funkci pro změnu entit
  ChangeBlockEntLayer ent.Name, oldLayer, newLayer
  ' a nakonec zregenerovat výkres
  ThisDrawing.Regen acAllViewports
End Sub

Na konci hlavní funkce nesmíme zapomenout zavolat metodu Regen s parametrem acAllViewports. To způsobí, že AutoCAD překreslí obsah všech výřezů - tzn. provedené změny v tabulce symbolů (bloků) se zobrazí ve výkrese.


Copyright © 2001 CAD Studio s.r.o.