Vymazání pevných vazeb z náčrtu

Produkt: Inventor 10
Datum: 6.9.2005

Stáhnout VBA projekt (4 KByte)

Vlastnost Type výčtu GeometricConstraints objektu náčrtu umožňuje odlišit pevné vazby. Pro předem vybraný náčrt tak VBA makro může provést operace (např. výmaz) jen vazeb určitého typu.

Nejprve připravte samotný VBA kód funkce. Pomocí Alt-F11 spusťte editor VBA a zadejte tento kód - popř. načtěte předpřipravený projekt DelConstraint.ivb (viz výše):

Public Sub DelConstraints()

 Dim oSketchEnt As PlanarSketch
 Dim oSelSet As SelectSet
 Dim j As Integer
 Set oSelSet = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet
 
 If oSelSet.Count = 0 Then
  MsgBox "Please select a sketch from the browser."
  End
 End If
 
 Set oSketchEnt = oSelSet.Item(1)
 Debug.Print " geometrical Constraint count: " & oSketchEnt.GeometricConstraints.Count
 For j = oSketchEnt.GeometricConstraints.Count To 1 Step -1
  Debug.Print " Constraint type: " & oSketchEnt.GeometricConstraints.Item(j).Type
 If oSketchEnt.GeometricConstraints.Item(j).Type = kGroundConstraintObject Then ' fixed (83901952)
  oSketchEnt.GeometricConstraints.Item(j).Delete
 End If
 Next j
 MsgBox "All fixed constraints in " & oSketchEnt.Name & " are deleted"

End Sub

Tento kód si můžeme uložit např. do projektového souboru .IVB.

Nyní již jen musíme vyvolat nově vytvořenou funkci. Ve spuštěném Inventoru, v dokumentu součásti/náčrtu, stiskněte Alt-F8 a v seznamu maker (projekt DelConstraints) zvolte funkci DelConstraints.


Copyright © 2005 CAD Studio a.s.