Export souřadnic pracovních bodů

Produkt: Inventor 11
Datum: 29.3.2007

Stáhnout VBA projekt (3 KByte)

Výčet ComponentDefinitions.WorkPoints obsahuje souřadnice a další vlastnosti pracovních bodů dané součásti. V režimu dokumentu Součásti tak můžete snadno exportovat souřadnice do tabulky - textového souboru. Tento soubor (v "tab-delimited" formátu) můžete následně načíst např. do Excelu.

Nejprve připravte samotný VBA kód funkce. Pomocí Alt-F11 spusťte editor VBA a zadejte tento kód - popř. načtěte předpřipravený projekt Export_Workpoints.ivb (viz výše):

Public Sub Export_Workpoints()

  If (ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject) Then
    MsgBox ("Open a part")
    Exit Sub
  End If
  
  Dim oPart As PartDocument
  Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument
  
  Dim expFile As Integer
  expFile = FreeFile
  Open "C:\ExportWorkpoints.txt" For Output As #expFile
  Print #expFile, "Name" & vbTab & "X" & vbTab & "Y" & vbTab & "Z"
  Dim oWP As WorkPoint
  
  For Each oWP In oPart.ComponentDefinition.WorkPoints
    Print #expFile, oWP.Name & vbTab & oWP.Point.X & vbTab & oWP.Point.Y & vbTab & oWP.Point.Z
  Next
  
  Close #expFile
  MsgBox ("Part workpoints exported to C:\ExportWorkpoints.txt" & vbCrLf & "(you can load this tab-delimited file into Excel)")
End Sub

Tento kód si můžeme uložit např. do projektového souboru .IVB.

Nyní již jen musíme vyvolat nově vytvořenou funkci. Ve spuštěném Inventoru, v dokumentu součásti/náčrtu, stiskněte Alt-F8 a v seznamu maker (projekt Export_Workpoints) zvolte funkci Export_Workpoints. Ta vytvoří soubor C:\ExportWorkpoints.txt .


Copyright © 2007 CAD Studio a.s.