Seznam externích referencí-dokumentů (objektů)

Produkt: Inventor 2008
Datum: 11.7.2007

Stáhnout VBA projekt (3 KByte)

Makro vypíše seznam externě odkazovaných dokumentů (OLE objektů) v daném dokumentu Inventoru (součásti, výkresu). Ze seznamu externích objektů (ref) aktuálního dokumentu je získáno jednak vnitřní jméno (např. zobrazované ve stromu prohlížeče) a jednak cesta (path) souboru. Můžete tak snadno vypsat přehled názvů používaných externích souborů. Jednoduchou úpravou - odkomentováním řádku s funkcí Delete - můžete vymazat všechny odkazy na externí dokumenty. To se může hodit např. pro odstranění odkazů na již neexsitující XLS tabulky či podobně.

Nejprve připravte samotný VBA kód funkce. Pomocí Alt-F11 spusťte editor VBA a zadejte tento kód - popř. načtěte předpřipravený projekt MyRefDocs.ivb (viz výše):

Sub MyRefDocs()
 Dim oDoc As Inventor.Document
 Dim ref As Inventor.ReferencedOLEFileDescriptor
 Dim i As Integer
 Dim names As String
 'get external references:
 Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
 names = ""
 i = 1
 For Each ref In oDoc.ReferencedOLEFileDescriptors
  Set ref = oDoc.ReferencedOLEFileDescriptors.Item(i)
  names = names & Chr(10) & Chr(13) & ref.DisplayName & " = " & ref.FullFileName
  'ref.Delete 'uncomment to delete reference
  i = i + 1
 Next
 MsgBox ("References:" & names)
End Sub

Tento kód si můžeme uložit např. do projektového souboru .IVB.

Nyní již jen musíme vyvolat nově vytvořenou funkci. Ve spuštěném Inventoru, v dokumentu součásti či výkresu, stiskněte Alt-F8 a v seznamu maker (projekt MyRefDocs) zvolte funkci MyRefDocs. Ta vypíše dialog s přehledem externích souborů.


Copyright © 2007 CAD Studio a.s.