Jak nahradit entitu blokem?

Produkt: AutoCAD 2002-2008
Datum: 22.01.2002

Stáhnout VBA projekt (36 KByte)

Jedním problémem, se kterým se v praxi můžeme setkat, je otázka, jak snadno nahradit požadované entity jinými entitami. Pro náš příklad jsme si zvolili výměnu kružnice (popř. bodu) za blok s atributy. Kromě vlastní výměny, která je poměrně triviální, se seznámíme jak s výběrovými množinami, tak s atributy.

Výběrová množina nám umožní výběr více entit najednou. Při výběru můžeme použít nejenom různé způsoby výběru, ale také můžeme filtrovat entity např. podle typu. Pro vytvoření výběrové množiny slouží metoda Add kolekce SelectionSets:

  Dim oSel As AcadSelectionSet
	  
  Set oSel = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Selection")

Protože počet výběrových množin není neomezný (ve výkrese můžeme mít až 128 pojmenovaných výběrových množin), je dobré před vytvořením výběrové množiny testovat, zda již výběrová množina zadaného jména neexistuje. Pokud výběrová množina již existuje, tak ji smažeme, příp. znovu využijeme namísto vytváření nové výběrové množiny:

  For Each oSel In ThisDrawing.SelectionSets
    If oSel.Name = "Selection" Then
      oSel.Delete
      Exit For
    End If
  Next

Další úkolem je nastavení filtru tak, abychom vybrali pouze kužnice. Pro výběr entit použijeme metodu SelectOnScreen, která má dva nepovinné parametry - typ fitru a data filtru. Pro naše účely nastavíme typ filtru na hodnotu 0 (= název entity) a data filtru na CIRCLE, což je název entity kružnice:

  Dim intType(0) As Integer
  Dim varData(0) As Variant
  
  intType(0) = 0
  varData(0) = "CIRCLE"
  
  oSel.SelectOnScreen intType, varData

Ve smyčce budeme procházet vybrané entity a do středu každé nalezené kružnice vložíme referenci bloku. Kružnici poté smažeme:

  For Each oCircle In oSel
    Dim oBlkref As AcadBlockReference
    
    'vložit nový blok namísto kružnice
    Set oBlkref = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(oCircle.Center, Blkname, 1#, 1#, 1#, 0#)
    'smazat kružnici
    oCircle.Delete
  Next

Dnešní příklad si ještě trochu zkomplikujeme tím, že budeme nastavovat hodnotu zvoleného atributu (v našem případě je to atribut ID) podle pořadového čísla vloženého bloku. K atributům přistupujeme pomocí metody GetAttributes. Jakmile jednou získáme pole atributů, můžeme s nimi již přímo pracovat:

  Dim varAttributes As Variant
    
  varAttributes = oBlkref.GetAttributes
  Dim i As Integer
    
  For i = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
    'pokud má atribut požadované jméno, tak vyplníme jeho hodnotu
    If varAttributes(i).Tag = Attname Then
      varAttributes(i).TextString = CStr(counter)
    End If
  Next

Pro větší zobecnění jsme název vkládaného bloku a hledaného atributu uložili do veřejných proměnných:

 Public Const Blkname = "TEST"
 Public Const Attname = "ID"
Výsledná funkce by tedy mohla vypadat následovně:
Public Const Blkname = "TEST"
Public Const Attname = "ID"

Sub ReplaceEntWithBlock()
  Dim oSel As AcadSelectionSet
  
  On Error Resume Next
  'pokud již výběrová možina existuje, tak ji smazat
  For Each oSel In ThisDrawing.SelectionSets
    If oSel.Name = "Selection" Then
      oSel.Delete
      Exit For
    End If
  Next
  ' vytvoříme novou
  Set oSel = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Selection")
  ' nastavení dat pro výběr
  Dim intType(0) As Integer
  Dim varData(0) As Variant
  
  intType(0) = 0
  varData(0) = "CIRCLE"
  
  oSel.SelectOnScreen intType, varData
  
  Dim oCircle As AcadCircle
  Dim counter As Integer
  
  counter = 1
  ' projít výběr
  For Each oCircle In oSel
    Dim oBlkref As AcadBlockReference
    
    'vložit nový blok namísto kružnice
    Set oBlkref = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(oCircle.Center, Blkname, 1#, 1#, 1#, 0#)
    Dim varAttributes As Variant
    
    varAttributes = oBlkref.GetAttributes
    Dim i As Integer
    
    For i = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
     'pokud má atribut požadované jméno, tak vyplníme jeho hodnotu
     If varAttributes(i).Tag = Attname Then
      varAttributes(i).TextString = CStr(counter)
     End If
    Next
    'smazat kružnici
    oCircle.Delete
    counter = counter + 1
  Next
  ' uvolnit výběrovou množinu
  oSel.Delete
End Sub

Nyní již jen musíme vyvolat nově vytvořenou funkci. Ve spuštěném AutoCADu stiskněte Alt-F8 a v seznamu maker zvolte ReplaceEntWithBlock. Pro automatické spuštění lze využít např. příkaz APLČTI (_APPLOAD) a příkaz -VBARUN.

Ve VBA projektu (viz odkaz nahoře) jsou uloženy dvě verze kódu - jednak tato varianta s kružnicemi a jednak praktičtější verze nahrazující entity typu Bod (POINT).


Copyright © 2002-2008 CAD Studio a.s.