Dávkový převod souborů Inventoru

Produkt: Inventor 6
Datum: 9.03.2003

Stáhnout VBA projekt (3 KByte)

Pomocí VBA funkcí a propracovaného objektového modelu Inventoru lze velmi snadno využít konverzních možností samotného Inventoru a vytvořit funkci, která převede všechny soubory daného typu v určitém adresáři do jiného formátu. Můžete tak například převést všechny komponenty (.IPT) sestavy do jednotlivých souborů IGES nebo STEP (nebo WRL - s VRML Translatorem) či převést více .IDW výkresů do formátu DXF.

Nejprve připravte samotný VBA kód funkce. Pomocí Alt-F11 spusťte editor VBA a zadejte tento kód - popř. načtěte předpřipravený projekt ConvAll.ivb (viz výše):

Sub AllConvert()
  
  Dim sFile As String, sInDir As String, sOutDir As String
  Dim oDocs As Documents, oDoc As Document

  Set oDocs = ThisApplication.Documents
  'Define your source and target directories
  sInDir = "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 6\Samples\Assemblies\Scissor\Scissor Components\"
  sOutDir = "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 6\Samples\Assemblies\Scissor\Scissor Components\"

  sFile = Dir(sInDir)

  While (sFile <> "")

    'Define the SOURCE format extension (IPT, IAM, IDW...)
    If (Right(sFile, 3) = "ipt") Then
      Debug.Print sFile
      Set oDoc = oDocs.Open(sInDir & sFile, False)

      'Define the TARGET format extension (IGS, DXF, WRL...)
      Call oDoc.SaveAs(sOutDir & Left(sFile, Len(sFile) - 3) & "wrl", True)
      Call oDoc.Close

    End If

    sFile = Dir

  Wend
End Sub

V proměnných sInDir a sOutDir je potřeba nastavit konkrétní vstupní a výstupní adresáře (složky). Místo přípon (formátů) IPT a WRL lze použít jakýkoliv přípustný zdrojový a cílový souborový formát. Inventor provede konverzi právě podle vámi uvedené přípony.

Tento kód si můžeme uložit např. do projektového souboru .IVB.

Nyní již jen musíme vyvolat nově vytvořenou funkci. Ve spuštěném Inventoru stiskněte Alt-F8 a v seznamu maker zvolte ConvertAll.


Copyright © 2003 CAD Studio