Zobrazit plnou verzi příspěvku: CADexcel propojuje Excel a AutoCAD (LT)

CAD.cz RSS
28.04.2021, 01:11
Sou­čás­tí na­bíd­ky fre­e­ware apli­ka­cí spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce Sys­tems je nově i CAD­e­x­cel, do­pl­něk pro MS Excel umož­ňující snad­ný im­port se­zna­mu sou­řad­nic do bodů, bloků nebo kři­vek v Au­to­CA­Du nebo Au­to­CA­Du LT. Fre­e­wa­ro­vou uti­li­tu CAD­e­x­cel si stáh­ně­te ze strán­ky www.?cadstudio.?cz/?download a spusť­te její in­sta­lač­ní pro­gram (EXE). Ten do­pl­ní do pro­stře­dí va­še­ho Ex­ce­lu (pod­po­ro­vá­ny jsou verze MS Of­fi­ce 2007, 2010, 2013, 2016, 365) nový rib­bon „Ar­kan­ce“ s kar­tou „Ex­port co­ords“. Viz pokračování...