Zobrazit plnou verzi příspěvku: FB: Z konstrukce do výroby rychleji. Propojení CAD, PDM a ERP nástro

CAD Studio Facebook
18.10.2021, 19:30
Z konstrukce do výroby rychleji. Propojení CAD, PDM a ERP nástrojů pomáhá urychlit a zefektivnit řízení životního cyklu výrobku. Spojení vývoje a výroby, zachy­ce­ní změn při výrobě, montáž, doku­men­ta­ce sku­teč­né­ho stavu a uve­de­ní pro­duk­tu mezi opa­ko­va­nou výro­bu patří mezi hlavní cíle vý­rob­ních firem. Pro­po­je­ní nás­tro­jů CAD, PDM/PLM a ERP pomáhá toho­to cíle do­sáh­nout, jak ilu­s­tru­je příklad vý­rob­ce pro­střed­ků radi­ač­ní ochrany VF, a. s., který vyu­ží­vá pro­po­je­ní ERP systému KARAT, modulu CAD a PDM sys­té­mu Auto­desk Vault pro­střed­nic­tvím konek­to­ru EC2G ARKANCE. https://www.systemonline.cz/erp/z-konstrukce-do-vyroby-rychleji-z.htm #PDM #ERP #Karat #Autodesk #VaultViz pokračování...