Zobrazit plnou verzi příspěvku: SP1 pro Vault 2011

Vladimír Michl
04.05.2010, 10:48
Byl uveden "Update 1" pro rodinu produktů Autodesk Vault 2011. Viz stránka Download.
 
Popis instalace obsahuje důležité informace:
 

INSTALACE

Všechny klienty a servery je nutné inovovat pomocí aktualizace Update 1 aplikace Autodesk Vault 2011 současně.
Všechny budoucí opravy hotfix aplikace Vault 2011 budou vyžadovat instalaci této aktualizace.
V závislosti na konfiguraci nástroje Řízení uživatelských účtů v operačním systému Windows Vista nebo novějších je možné, že před instalací této aktualizace bude muset uživatel nástroj Řízení uživatelských účtů vypnout.
Tuto aktualizaci je nutné nainstalovat spolu s opravou hotfix TS1110607 aplikace Inventor 2011.

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů v plném rozsahu může způsobit nepoužitelnost pracovišť. Tento postup se vztahuje na rozmístění typu jedno pracoviště, více pracovišť a připojená pracovní skupina.
POZNÁMKA: Před použitím jakýchkoli oprav hotfix nebo aktualizací je nutné provést úspěšné zálohování.
Instalace aktualizace 1 – provádí se u všech serverů Autodesk Data Management Server (ADMS).

Spusťte konzolu serveru ADMS.
Přesvědčte se, zda byly všechny databáze migrovány do nejnovější verze.

Než budete pokračovat, migrujte všechny databáze a knihovny, které nebyly migrovány.
Ukončete konzolu serveru ADMS.
Restartujte webovou službu – na příkazový řádek zadejte řetězec „iisreset“.
Spuštěním souboru AutodeskVault2011Update1(Server).msp na serveru ADMS nainstalujte aktualizaci.

NESPOUŠTĚJTE SERVER ADMS – MIGRACI DATABÁZE JE TŘEBA ODLOŽIT DO PROVEDENÍ ZÁVĚREČNÉHO KROKU.
Předchozí kroky proveďte u všech serverů ADMS.

NESPOUŠTĚJTE SERVER ADMS – MIGRACI DATABÁZE JE TŘEBA ODLOŽIT DO PROVEDENÍ ZÁVĚREČNÉHO KROKU.
Aktualizace databází – provádí se jednou prostřednictvím určené instance serveru Autodesk Data Management Server (ADMS).

VAROVÁNÍ: Nepokračujte, dokud nebude aktualizace 1 úspěšně aplikována na všech serverech ADMS.
Jednu instanci konzoly serveru ADMS použijete pro

jedno pracoviště,
více pracovišť (replikace souborů),
připojenou pracovní skupinu (replikace souborů a SQL) pouze v pracovní skupině vydavatelského serveru.
Restartujte webovou službu – na příkazový řádek zadejte řetězec „iisreset“.
Spusťte konzolu serveru ADMS a proveďte migraci databází.

SHRNUTÍ VYŘEŠENÝCH PROBLÉMŮ

Vyřešené známé problémy
Migrace základního úložiště verze 2010 (které obsahuje skupiny vlastností) do základního úložiště verze 2011 způsobuje vznik vlastností definovaných uživatelem, které při pokusu o úpravy vyvolají chybu.
Některá neanglická místní nastavení nejsou zpracována. Například použití čárky jako oddělovače namísto desetinné tečky způsobuje nesprávné nastavení hodnot vlastností definovaných uživatelem nebo chybu.
Pokud se klient a server nacházejí v odlišných časových pásmech, některá mapování vlastnosti Datum nejsou zpracována.
Po migraci na replikovaném pracovišti nepracuje správně hledání.
Mapování indikátoru reference aplikace AutoCAD Electrical s vlastností definovanou uživatelem (indikátor reference) znemožňuje přiřazení nebo aktualizaci položek.
Ikona zámku doplňku CAD se nezobrazí ihned po změně stavu na Vydáno. Aby se ikona zámku zobrazila, je nutné provést obnovení.
Klient aplikace Vault Professional pracuje při některých operacích přiřazení položky pomalu.
Dojde-li k přerušení vztahu s nadřazeným prvkem, není spolu s nadřazeným prvkem přeneseno vlastnictví souborů DWF.
Po přenosu vlastnictví a operaci úpravy položek se z pohledu Správce položek ztrácejí položky.
Obsahuje-li databáze duplicitní záznamy, dochází k chybě migrace z verze 2010 do verze 2011.
Do aplikace Vault 2011 nelze migrovat datové sady s uživatelsky definovanými vlastnostmi souborů s typy seznamů obsahujícími identifikátory valueID nulové hodnoty.
Přístup k historii, která nevychází z revizí, za účelem zobrazení a stažení předchozích verzí.
Ve správci úložiště informací nelze spustit migraci mezi sestaveními.
Migrací mezi sestaveními na vydavatelském serveru v replikovaném prostředí mohou být odstraněny aktivační procedury databází nutné pro správné řízení vlastnictví.
Přírůstkové zálohování nezálohuje soubory se stejnými identifikátory ID jako soubory v jiném úložišti.
Data vlastností komponent, pokud je přípona souboru zapsána velkými písmeny. K tomu může dojít během operace Přiřadit položku.
V operačním systému Windows 7 může být zjištěn pomalejší výkon.
Součásti Obsahového centra nejsou s výjimkou první replikace zkopírovány na pracoviště účastnického serveru.