1.1. Základní koncept AutoCAD Map 1.2. Navazující produkty

hosting: www.cadforum.cz
Výuka

AutoCAD Map 3D dodává firma CAD Studio a.s., Autorizovaný dealer firmy Autodesk1. Úvod do AutoCAD Map 2008

1.1. Základní koncept AutoCAD Map

1.1.1. Stručný úvod do GIS

Geografický informační systém (GIS) je informační systém, který umožňuje hledat a zkoumat vztahy mezi různými objekty a jevy v území. Oproti klasickým informačním systémům má GIS jednu velkou výhodu: umí pracovat s údaji o poloze. Tím významně přispívá k lepšímu poznání podmínek a souvislostí v území. GIS umožňuje nalézt např. optimální místo pro výstavbu nové školy či dětského hřiště, nejkratší cestu z jednoho města do druhého nebo nejrychlejší cestu z místa nehody do nemocnice či z hasičské stanice k místu požáru. S pomocí nástrojů GIS lze např. připravit nový územní plán, zpracovat návrhy rekultivace krajiny nebo předpovědět místa možných sesuvů. GIS pomáhá k lepšímu rozhodování v řadě oborů lidské činnosti.

Různou povahu objektů a jevů v území lze v GIS modelovat pomocí různých typů dat. Například stožáry, vrty, studně jsou reprezentovány pomocí bodů, vodní toky, silnice, vedení inženýrských sítí pomocí linií, administrativní jednotky, pozemky, plochy využití území pomocí ploch (polygonů). Pomocí rastrových dat je možné modelovat i jevy, které se v území spojitě mění, jako například nadmořská výška, sklonitost terénu, hustotu osídlení apod. Ke každému prvku mohou být rovněž připojeny popisné informace - atributy (např. délka úseku silnice, kilometráž, počet jízdních pruhů, jednosměrnost provozu, počet obyvatel v daném městě, trasy autobusů s časovými údaji doby jízdy atd.) a další "negeografická" data, jako jsou tabulky s alfanumerickými daty, textové dokumenty, fotografie, schémata, plánky, videozáznamy aj.

GIS je užitečným nástrojem pro integraci různých typů dat, neboť právě díky schopnosti propojovat data na základě jejich polohy v prostoru lze v GIS společně analyzovat různé typy dat z různých databází.

Součásti GIS

Definice: Geografický informační systém je souhrnem technického vybavení, softwaru, dat, personálu a metod. Aby mohl geografický informační systém plnit svoji funkci, musí obsahovat technické prostředky pro všechny fáze zpracování dat. Proto i software AutoCAD Map 3D 2008 obsahuje veškeré nástroje potřebné pro tvorbu, správu, aktualizaci, kontrolu, zobrazování, analýzu a grafický výstup prostorových dat. Jedná se tedy o celý systém, skládající se z různých součástí, které plní specializované funkce.

AutoCAD Map 3D 2008 vystupuje jako GIS software, který splňuje všechny podmínky obsažené v definici.

Spojení CAD/GIS

CAD - Computer Aided Design znamená počítačovou podporu konstruování.

CAD podporuje, zjednodušuje a rozšiřuje možnosti konstruování v mnoha aplikačních oblastech prostřednictvím výkonného softwaru. CAD obsahuje nástroje pro efektivní tvorbu grafických dat, propojení s negrafickými daty a mnoho dalších funkcí potřebných pro projektování. Základem je grafický editor, kde je možné rýsovat (2D), modelovat (3D), modifikovat, kótovat a počítat. V oblasti modelování umožňuje AutoCAD vytvářet velmi kvalitní modely s věrohodnými texturami a světelnými efekty. Jelikož je AutoCAD otevřený systém (možnost úpravy systému podle vlastních požadavků), lze jej rozšiřovat o mnoho nových funkcí. Toho bylo využito právě pro spojení CAD a GIS funkcí v AutoCAD Map. AutoCAD Map 3D 2008 je postaven na platformě produktu AutoCAD 2007 a obsahuje všechny jeho nástroje pro projektování. Navíc je doplněn o široké spektrum GIS funkcí a funguje tak jako určitý most mezi CAD a GIS technologiemi.

Mezi odvětví, pro které je software AutoCAD Map primárně určen patří sektor utilit (elektřina, plyn, voda), komunikační společnosti, státní správa, organizace zabývající se inženýrstvím životního prostředí, zdroji ropy a zemního plynu, zemědělstvím a přírodními zdroji. AutoCAD Map je vhodný pro každý projekt, který vyžaduje správu či návrh zdrojů a infrastruktury v přesném grafickém prostředí.

Tento software je určen správcům systémů GIS, odborníkům v oblasti GIS, technikům, plánovačům, projektantům a manažerům správy zařízení a infrastruktury a dalším uživatelům, kteří vytvářejí, udržují a publikují mapy, navrhují infrastrukturu, používají prostorová data k analýze a plánování nebo potřebují integrovat data různých typů a v různých formátech souborů do jednoho pracovního prostředí. Tato data mohou zahrnovat vektorová i rastrová data v řadě různých formátů nebo prostorová i popisná data z databází (Oracle Spatial, ArcSDE, WMS, WFS, atd.). Systém je připraven pro práci s velkým počtem výkresů i s obsáhlými datovými sadami.

1.1.2. Inovace a nové nástroje a funkce ve verzi 2008

Nová verze produktu AutoCAD Map 3D přestavuje zatím vůbec nejvýkonnější aplikaci pro tvorbu a správu přesných prostorových dat. V následujícím přehledu naleznete nejdůležitější inovace a nové nástroje či funkce verze 2008.

Prostorová data - možnosti připojení
Technologie FDO Data Access umožňuje z prostředí AutoCAD Map 3D 2008 přímý a nativní přístup k prostorovým datům uloženým v relačních databázích, souborech a také k webovým službám.

Přistupujte k prostorovým databázím jako jsou ESRI® ArcSDE® a Oracle® nebo používejte Microsoft® SQL Server™ a MySQL pro ukládání prostorových dat bez nutnosti drahých softwarových prostředníků. Přímo přistupujte a upravujte soubory ESRI SHP, připojujte rastrová data a webové služby jako Web Map Services (WMS) a Web Feature Service (WFS) a využijte tak výhod veřejně dostupných datových zdrojů. Přímý přístup znamená žádné zdlouhavé převody dat, které často způsobují degradaci jejich přesnosti.

Databáze:
- ESRI ArcSDE
- Oracle Spatial
- MySQL
- Microsoft SQL Server
- ODBC datové zdroje

Souborově založená data:
- ESRI SHP
- Spatial Data File (SDF)
- rastrová data- JPEG, JPG2K, MrSID, TIFF, ECW, DEM, ESRI Grid, DTED a NITF

Webové služby:
- Web Map Services (WMS)
- Web Feature Service (WFS)

Navíc lze samozřejmě v prostředí AutoCAD Map 3D provádět import a export dat pro potřeby jejich výměny s ostatními uživateli. Nástroje produktu AutoCAD Map 3D pro import a export pracují s většinou obvykle používaných CAD a GIS formátů, takže jste bez problémů schopni číst, zapisovat a transformovat většinu standardních formátů jako např. Arc/Info® coverage a E00 od společnosti ESRI® , MIF, MID a TAB od společnosti MapInfo ™, DGN z prostředí programu MicroStation® , GML 2, VPF, Autodesk SDF, a Spatial Data Transfer Standard (SDTS). Po zpracování těchto dat je pak můžete udržovat v nativním formátu DWG, exportovat je do externího souboru nebo je uložit do databáze Oracle.

Tvorba dat a jejich stylizace
Kartografické nástroje produktu AutoCAD Map 3D 2008 umožňují vytvářet mapové výstupy, které jste v minulosti složitě vytvářeli v doplňkových GIS aplikacích. Jednoduše vytvořte tematicky stylizované verze Vašich data a zvýrazněte potřebné objekty nebo informace. Detaily pak "vytáhněte" pomocí pravých barev nebo použitím štítků s popisem.

Sestavujte vysoce sofistikované tematické mapy a zprůhledněte některé datové vrstvy pomocí transparentnosti. Vytvořené styly si pak uložte a v případě potřeby je kdykoliv rychle znovu použijte v jakémkoliv novém projektu a ušetřete tak čas a usměrněte produkci Vašich map. AutoCAD Map 3D 2008 Vám dovolí rychle přejít z původně základních a jednoduchých map k pokročilým kartografických postupům a prezentacím.

GIS analýzy
Využijte AutoCAD Map 3D 2008 pro tvorbu tematických map a vytvářejte buffery a trasování pomocí vestavěných GIS nástrojů. Jednoduše rozšiřte atributy Vašich dat pomocí propojení na externí tabulky, poté je tematicky zpracujte a nakonec je analyzujte a zobrazujte tak, jako nikdy předtím.

Víceuživatelská editace dat
Jednou ze silných vlastností produktu AutoCAD Map 3D 2008 je možnost víceuživatelské editace dat, speciálně pak u formátu DWG. Pomocí dotazovacích nástrojů programu může více uživatelů současně přistupovat a editovat stejné DWG výkresy nebo podkladové mapy. Všechny funkce přitom zůstávají pro všechny uživatele bez problémů dostupné během celého procesu. Tato efektivní a spolehlivá cesta sdílení map a dalších dat mezi uživateli redukuje potřebu kontroly verzí a minimalizuje čas ztracený při čekání na uvolněné datové sady.

Čistění dat
Používáním nástrojů pro čistění dat v prostředí AutoCAD Map 3D 2008 můžete rychle a jednoduše zautomatizovat často časově velmi náročné opravy obvyklých chyb prostorových dat. Smažte duplicity, korigujte nedotahy nebo volné objekty, abyste pomohli zjednodušit integraci dat do GIS nebo mapového systému.

Rastrové povrchy
Využijte povrchových dat velkých měřítek jako jsou digitální elevační modely (DEM), digitální modely terénu(DTED) a soubory ESRI GRID, ze kterých analýzami získáte informace o sklonu, výškových poměrech a orientaci ke světovým stranám. Tato data lze zkombinovat s leteckými snímky, satelitními snímky a vektorovými daty, naložit je dle potřeby na sebe a vytvořit tak působivé a názorné 3D zobrazení.

Rozšiřitelnost prostřednictvím Open Source projektu
Aby bylo rozšiřování dalších možností technologie FDO Data Access pro vývojáře jednodušší, rozhodla se společnost Autodesk vytvořit pro FDO Data Access Technology open source projekt pod patronátem Open Source Geospatial Foundation™ (OSGeo™). Tato iniciativa umožňuje programátorům z celého světa rychle proniknout do výkonné web-map a geoprostorové technologie. Rozšířením výkonu FDO také na desktopový AutoCAD Map 3D došlo k nezanedbatelnému zjednodušení při připojování do světa dat. AutoCAD Map 3D 2008 zpřístupňuje svět open source technologií, protože Vám dovoluje rozšířit přístup k datům také o FDO Providery, které nejsou v jeho obvyklé instalaci zahrnuty (např. OGR, GDAL).

Klasifikace dat
Organizujte objekty ve Vašich výkresech prostřednictvím reálného označení toho, co ve skutečnosti představují (parcely, hydranty, vodovody…) pomocí jejich klasifikace. Když vytváříte objekt za použití objektové klasifikace, nový objekt z vybrané klasifikační třídy automaticky přebírá všechny předem nadefinované vlastnosti a hodnoty, což výrazně napomáhá k udržení konzistence a standardizovanému přístupu k výkresům. Když pro nové či existující objekty použijete klasifikaci, můžete si být jisti, že Vaše data odpovídají Vašim standardům. V prostředí AutoCAD Map 3D 2008 lze jednoduše organizovat a přesouvat data uložená v souborech DWG do prostorových datových úložišť (například SDF, MySQL, Oracle) pomocí geoprostorové technologie společnosti Autodesk - FDO Data Access.

Nativní formát Spatial Data File (SDF)
Nativní formát pro ukládání prostorových dat od společnosti Autodesk - SDF je velmi vhodný pro jednotlivce či malé pracovní skupiny, které touží po možnostech podobných relační databázi, ale z nejrůznějších důvodů nechtějí nebo nemohou spravovat celou relační databázi. SDF podporuje bohaté možnosti geometrie objektů, vícečetné tabulky a také prostorové indexování, které dovoluje strukturovat Vaše data do takové podoby, aby byl případný přechod k "opravdové" databázi jako je Oracle jen bezproblémovým cvičením.

Nástroje pro správu dat
Nástroje pro správu dat v prostředí AutoCAD Map 3D 2008 Vám umožňují rychle a efektivně spravovat Vaše prostorová data v téměř jakémkoliv formátu. Využijte intuitivní nástroje pro rychlé a jednoduché vytváření uživatelů, definici schémat, načítání standardizovaných datových modelů v XML nebo kopírování prostorových dat z jednoho datového zdroje do druhého (např. SDF/SHP do Oracle). AutoCAD Map 3D 2008 funguje jako jednotné místo pro správu velkých objemů prostorových dat, kde můžete odemknout prostorová data bez ohledu na formát, čímž také usměrníte Vaše obvyklé pracovní procesy.

Metadata = data o datech
AutoCAD Map 3D 2008 dovoluje automaticky generovat metadata o Vašich prostorových informacích a publikovat je ve standardních formátech. To pak zjednodušuje možnosti sdílení Vašich dat s dalšími uživateli ve Vaší firmě či společnostmi po celém světě.

Publikační nástroje
Distribuujte Vaše prostorová data, mapové kompozice a návrhy nejrůznějšími způsoby tak, aby vyhovovaly Vašim potřebám. AutoCAD Map 3D 2008 představuje nejrychlejší způsob publikace dat prostřednictvím webu nebo intranetu díky bezešvé integraci s produkty AutoCAD MapGuide® Enterprise a MapGuide Open Source.

Vaše mapy vytvořte a navrhněte v prostředí AutoCAD Map 3D a publikujte je na internetu pomocí AutoCAD MapGuide nebo je distribuujte jako papírové tisky, samostatné soubory DWF či jako vícelisté mapové knihy ve stejném formátu. AutoCAD Map 3D pomáhá zajistit, že týmy uvnitř společnosti nebo Vaši zákazníci mají k dispozici vždy jen ty nejnovější informace.

Postaveno na platformě nového produktu AutoCAD® 2008
AutoCAD Map 3D 2008 je postaven na nejnovější verzi softwaru AutoCAD® a je vylepšen o výkonnou sadu mapovacích nástrojů. Produkt samozřejmě obsahuje veškeré nástroje a funkce aplikace AutoCAD, které jsou automaticky nainstalovány během instalace AutoCAD Map 3D 2008. Můžete si tak být jisti, že pracujete s léty a milióny uživatelů prověřeným celosvětově vedoucím řešením. Kompletní souhrn všech novinek a vylepšení v nové verzi produktu AutoCAD Map 3D 2008 Vám aplikace nabídne při jejím prvním spuštění. Funkci "Co je nového?" lze pak kdykoliv vyvolat z Nabídky nápověda.

1.1.3. Seznámení se s uživatelským rozhraním

Posun AutoCAD Map 3D 2008 z CAD aplikace směrem ke GIS technologiím je patrný i z nového uspořádání uživatelského rozhraní. Nově lze volit ze tří základních zobrazení, z nichž každé má poněkud odlišně uspořádané ovládací prvky aplikace a je určeno pro jinou skupinu uživatelů. Jako primární zobrazení je po instalaci nastaveno prostředí Mapa 3D geoprostorová. Jeho základní rozvržení je popsáno níže.

Zobrazení Mapa 3D pro výkresy je určeno hlavně pro projektování, má tedy vzhled blízký současnému rozložení aplikace AutoCAD a zobrazení Mapa klasická umožňuje přepnout aplikaci na starší vzhled, který je znám např. z verze AutoCAD Map 3D 2005.1. Pracovní plocha výkresu - prostor pro zobrazení grafických dat, jejich tvorbu a editaci

2. Panel úloh - úlohy jsou rozděleny na 3 množiny - Průzkumník map slouží ke správě všech datových zdrojů ve výkresu, Správce zobrazení pracuje s tematickou složkou dat a Mapová kniha je určena k publikaci hotových dat.

3. Vlastnosti - okno zobrazující aktuální vlastnosti vybraného (vybraných) objektů, umožňuje také dotazování na objekty ve výkresu na základě jejich vlastností

4. Panely nástrojů - plovoucí okna nástrojů pro rychlé a opakované použití nástrojů. Okna lze ukotvit, upravovat nebo skrýt dle potřeby.

5. Datový pohled - aplikace pro práci s informacemi z externích databází

Ukázka 3 možných stylů zobrazení aplikace AutoCAD Map 3D 2008

1. Mapa 3D geoprostorová2. Mapa 3D pro výkresy3. Mapa klasická1.1.4. Možnosti Mapu pro práci s prostorovými daty

Práce se soubory

Aktuální verze programu AutoCAD Map ukládá grafiku do nové verze formátu DWG nebo do nového formátu SDF, který slouží jako malá prostorová databáze a je vhodný pro sdílení dat prostřednictvím internetu pomocí AutoCAD MapGuide .

Jednou z velkých výhod AutoCAD Map je skutečnost, že vám dovoluje pracovat s obrovským množstvím výkresů najednou. Když klasicky otevřete výkres, načtou se vám do paměti všechny objekty z toho výkresu a to nezávisle na tom, jestli chcete se všemi objekty ve výkrese pracovat, nebo ne. Pokud takový výkres obsahuje tisíce objektů, výkon celého systému se podstatně zpomalí.

Všechny požadované zdrojové výkresy lze do výkresu projektu pouze tzv. připojit. Zdrojové výkresy se při připojení nezobrazí a ani se nenačtou do paměti. Potom lze nadefinovat dotaz, které objekty ze všech těchto zdrojových výkresů je třeba zobrazit a se kterými chcete pracovat. AutoCAD Map ze všech těchto zdrojových výkresů zobrazí pouze požadované objekty. Ostatní objekty se do paměti nenačtou.

Uživatel má definován základní výkres (pracovní výkres) a další soubory obsahující podkladová data (např. hranice katastrů, bloky zástavby apod.) jsou pouze připojeny. Více uživatelů může mít připojeno zároveň stejné zdrojové soubory a sdílet je pro různé druhy práce.Tvorba Map

Důležitým krokem při tvorbě nového projektu je návrh kompletní struktury DWG výkresu tak, aby se co nejvíce optimalizoval pro budoucí použití.

Hladiny

Základním požadavkem při tvorbě přehledného projektu je vytvoření kolekce hladin, do kterých umístíme nakreslené objekty podle toho, do jakých logických celků spadají. Správná volba jména projektu a dobře strukturovaný systém hladin vám umožní v rámci projektu lepší orientaci, zobrazování, tvorbu dotazů a výběr objektů ve výkrese.

Definice hladin se provádí z menu Nastavit > Hladina aplikace AutoCAD… . V tomto dialogovém okně se definují nové hladiny a veškeré jejich vlastnosti.

Výkres může obsahovat neomezené množství hladin. Každý výkres vždy obsahuje jednu hladinu s názvem "0", kterou nelze smazat ani přejmenovat. Každá hladina má následující vlastnosti: barva, typ čáry, tloušťka čáry a plotrovací styl. Tyto vlastnosti hladin jsou připojeny ke všem objektům, které jsou v této hladině umístěny a to pouze za předpokladu, že objekt má vlastnosti barva, typ čáry, tloušťka čáry a plotrovací styl nastavené na HleHlad. Ke každé hladině je také možné doplnit popis či poznámku.

Zobrazení hladiny je řízeno pomocí přepínačů Zapnutá/Vypnutá, Zmrazená/Rozmrazená, Uzamknutá/Odemknutá, Vykreslovat/Nevykreslovat. Jméno hladiny by mělo zcela jasně identifikovat, jaké typy objektů jsou v ní umístěny.

Jméno hladiny by mělo být definováno tak, aby bylo možné jednoduchým způsobem ovládat skupiny hladin s podobným významem pomocí zástupných znaků hvězdička (*) a otazník (?).Zdroje dat

Tvorba digitálních mapových podkladů je možná třemi způsoby:

1.digitalizace papírových podkladů pomocí digitalizačního zařízení připojeného k počítači (digitizér).

2. vložení hotových vektorových (či rastrových) dat
- ve formátu DWG jako blok
- importem z jiných grafických formátů
- získaných pomocí GPS

3. vlastní tvorbou vektorových dat kreslením.

Ve druhém případě je třeba zmínit velké množství podporovaných formátů AutoCAD Map pro import a export souborů. To umožňuje výměnu dat mezi jednotlivými GIS softwary: MicroStation (DGN), MapInfo (MIF), ESRI (SHP, Coverage) a GML. Import provedeme volbou nabídky Soubor > Importovat > Vektorové soubory.

Ve třetím případě lze naimportovat do výkresu rastrový obrázek a provést ruční vektorizaci. Mezi podporované rastrové formáty patří BMP, Geospot, GeoTiff, GIF, JPEG, PCS, Photo CD, PICT, PNG, PSD, RLC 1, RLC 2, TARGA, TIFF/LZW, formát ECW organizace Earth Resource Mapping, formát MrSID® organizace LizardTech a další. Kvalitnější možnosti pro vektorizaci rastrových dat nabízí kooperace AutoCAD Map 3D s produktem Raster Design. Více o tomto produktu naleznete v kapitole 1.2.

Ke kreslení objektů v AutoCAD Map použijeme nástroje, které nejlépe reprezentují typ dat, který pořizujeme (např. linie, křivky, oblouky a body).

Nejčastěji používaným nástrojem je nástroj Křivka. Další kreslící nástroje (kružnice, elipsa, oblouk,..) se v Mapu využijí hlavně při tvorbě bloků pro bodové znaky.

Editace Map

AutoCAD Map disponuje vynikajícími nástroji pro čištění grafických dat výkresu. Ty se nejčastěji využívají k opravě chyb vzniklých nepřesnou vektorizací nad rastrem, nepřesným kreslením a nebo importem nepřesných vektorových dat. Čištění probíhá prostřednictvím přehledného průvodce a je popsáno v kapitole Funkce čištění. Mezi další editační nástroje dostupné v prostředí AutoCAD Map 3D můžeme zahrnout také transformace dat a nástroje pro modifikaci prvků (přerušení, spojení, rozdělení atd.)

Práce s atributovou složkou dat

Atributová složka dat je realizována v AutoCAD Map dvěma způsoby.

Prvním je možnost tvorby a práce s objektovými daty. Objektová data jsou součástí DWG souboru a nejsou samostatně přístupná.

Druhou možností jsou data uložena v externích databázích. Je možné přímé propojení s externími datovými sklady, jako např. Microsoft Access, Microsoft Excel, Oracle Spatial, Microsoft SQL Server a dále databází kompatibilních se standardem ODBC.

Atributová data lze využívat při dotazování na připojené výkresy a pomocí nich vytvářet tématické mapy.

Data z externí databáze se zobrazují jako tabulka v datovém pohledu.

Práce s rastry

Do vektorových výkresů lze vkládat rastrové obrázky a výsledné soubory zobrazovat a vykreslovat. Kombinace rastrových obrázků a vektorové geometrie lze využívat při kontrole vektorových dat i při jejich aktualizaci z leteckých a satelitních snímků. Mezi rastrová data počítáme i digitální modely terénu ve formátu DEM, které je možné v prostředí AutoCAD Map zobrazovat ve 3D modelu a vytvářet na základě jejich atributů tematické mapy.

Topologie

Topologie je soubor vztahů mezi prostorovými objekty. Každému prvku dané topologie je přiřazeno maximum topologických informací, které se využívají při geografických analýzách.

Topologií vytváříme objektová data uložená formou databáze. V databázi je pak každý objekt popsán svým ID, dále svými základními geometrickými informacemi a popisem vztahů k okolním objektům.

Existují tři základní druhy topologií: polygonová, síťová, bodová (uzlová). U polygonové topologie jsou zaznamenány hrany a polygony, které hrana odděluje a centroidy polygonů. Síťová topologie je složena z linií a uzlů, které tvoří síť. A konečně bodovou topologii tvoří pouze samostatné uzly.

Topologii je třeba vytvořit, abychom ji mohli použít při následných analýzách.Analýza dat

Nad daty, která mají vytvořenu topologii lze provádět prostorové analýzy. K dispozici je celá řada analýz používaných při operacích v prostředí GIS.

Pro polygonové, síťové a bodové topologie lze provádět různé překryvné analýzy: průnik, oříznutí, překrytí, sjednocení, vložení, identita.

Pro všechny topologie lze vytvářet obalové (buffer) zóny.Lze provádět i síťové analýzy: hledání nejkratší cesty, hledání nejlepší cesty (problém obchodního cestujícího) a analýzy dosahu.

Tisk map

Tisk map je posledním krokem při prezentaci prostorových informací. Mapy lze tisknout jednotlivě i formou atlasu jako Mapovou knihu. Při nastavování vzhledu stránky určujeme část grafické plochy, která bude tištěna, v jakém měřítku a jaká bude její poloha na papíře. Pro opakované tisky lze vytvořit tiskovou šablonu.

Ekvivalentem tisku se v poslední době stává i možnost publikace originálních dat v digitální podobě prostřednictvím nezcizitelných formátů dat. AutoCAD Map 3D 2008 podporuje publikaci dat do formátu DWF, a to i ve 3D (viz kapitola 6.3).

Definice souřadných systémů

AutoCAD Map má k dispozici řadu souřadných systémů včetně systémů používaných v České republice. K práci se souřadnými systémy je možno přistupovat z menu Nastavit > Definovat globální souřadnicový systém a Nastavit > Určit globální souřadnicový systém. Lze provádět odměřování pomocí volby Analyzovat > Geodetická vzdálenost.

Přiřazení souřadného systému se používá při tvorbě nových dat digitalizací.Aktuální polohu lze zjišťovat pomocí panelu Sledování souřadnic.