6. Prezentace dat

Tisk map je posledním krokem při prezentaci mapových informací. Mapy lze tisknout jednotlivě i formou atlasu jako mapy uspořádané vedle sebe. Při nastavování vzhledu stránky určujeme část grafické plochy, která bude tištěna, v jakém měřítku a jaká bude její poloha na papíře.

Pro opakované tisky lze vytvořit tiskovou šablonu.

6.1 Tvorba tiskových výstupů - Mapové knihy

Mapová kniha je druh sady mapových listů v prostředí AutoCAD Map 3D. Vytvoření mapové knihy je vhodné všude tam, kde potřebujeme velký výkres - mapu systematicky rozčlenit na dílčí výřezy mapy tak, aby vytvořili knihu. Jedna strana mapové knihy obsahuje dílčí oblast větší mapy. Manipulace s knihou - atlasem je praktičtější zejména v terénu. Tak jak jsme například tomu zvyklí u autoatlasu. Ve formě mapové knihy lze uložit mapu i do elektronického formátu DWF.

6.1.1 Definice mapových sestav

Každá sada map vyžaduje šablonu, která udává nastavení tiskárny (například rozměry papíru a ovladač tiskárny) a stanoví velikost a umístění prvků na stránce (například legendy, rohového razítka, kvadrantu mapy, atd.).

V šabloně sady map se každý prvek zobrazí ve výřezu, který se podobá rámci na webové stránce. Výřez má daný pevný tvar a umístění na stránce a uživatel zadá informace, které se v něm zobrazí. V šabloně sady map musí být obsažen hlavní výřez. Ostatní výřezy jsou volitelné. Mohou to být tyto výřezy:

- Klíčový výřez zobrazuje náhled celé oblasti obsažené v sadě map. Lze vytvořit zjednodušený pohled mapované oblasti a použít jej v tomto výřezu, uložit pohled do zvláštního souboru výkresu a připojit výřez k tomuto výkresu. Ve výřezu můžete namísto náhledu zobrazit jiný připojený soubor. Lze například uložit detail mapy do zvláštního souboru a pomocí klíčového výřezu jej zobrazit jako vložený.

- Výřez legendy zobrazí legendu. Pokud jste pro mapu vytvořili zobrazenou legendu, můžete ji použít pro tento výřez nebo vybrat oblast mapy a použít ji jako legendu.

- Přilehlé šipky jsou trojúhelníkové bloky na každém okraji kvadrantu, které míří k přilehlému kvadrantu a určují jej. Každá šipka má vlastnost určující přilehlý díl v daném směru a uvnitř šipky je zobrazen jeho název. Lze určit text, který se zobrazí v šipkách.


- Rohové razítko zobrazuje definovaný blok DWG, který obsahuje titulní informace, například název vaší společnosti nebo skupiny a název mapy. Mnoho skupin má standardní rohová razítka, která se vkládají do tohoto prvku. Je možné zadat určité atributy rohového razítka ze šablony. Rohová razítka definovaná ve vzorových šablonách obsahují rámeček obklopující celý díl.

1. Otevřete nový výkres

2. Na dolní liště klepněte pravým tlačítkem mezi ikony modelu a rozvržení a zvolte Zobrazit karty Rozvržení a Model

3. Klepněte na záložku Rozvržení a zvolte Ze šablony... a vyberte šablonu sady.dwt z adresáře MapKniha4. Podle potřeby šablonu upravte a poté ji uložte pod jiným názvem opět do adresáře MapKniha6.1.2 Tvorba mapového výstupu

1. Otevřete výkres SmetanovySady.dwg z adresáře MapKniha

2. Vložte do něj Vámi vytvořenou šablonu nebo šablonu sady.dwt (viz výše)

3. V Panelu úkolů vyberte Mapovou knihu a zvolte Nový - Mapová kniha4. Pomocí průvodce nastavíme parametry nové mapové knihy. Jako Zdroj vyberte Zobrazení mapy, definujte Název knihy a mapy, ze které bude kniha vznikat.5. Jako Šablonu listu vyberte šablonu sady.dwt (nebo jinou), jako rozvržení jako Sady_tisk a Faktor měřítka nastavte na 10006. Schéma rozdělení - jako oblasti vyberte hladinu travnik a kurzorem definujte oblast, kterou chcete do tisku zahrnout. Zvolte také velikost přesahu jednotlivých částic.7. Schéma názvů - nastavte klad a způsob řazení listů Mapové knihy - začněte s řádky a zvolte způsob číslování řádků i sloupců.8. Klíč - klíčem bude pro tuto kompozici hladina travnik.9. Legenda - výkres již jednoduchou legendu obsahuje, proto zvolte možnost Zobrazení mapy, výřez se zobrazí v pravém rámci.10. Na závěr vytvořte novou sadu listů a uložte ji také do adresáře MapKniha. Tato sada listů bude načtena vždy při novém otevření výkresu Smetanovy sady.dwg